Schade

Schade is een zeer vervelende kwestie en helaas niet altijd te voorkomen. Al streven we daar natuurlijk gezamenlijk met het transportbedrijf wel naar.

Controleer bij ontvangst van uw bestelling altijd goed de producten. Mocht er onverhoopt een schade zijn ontstaan aan een van de artikelen uit uw bestelling, meld deze dan zo spoedig mogelijk na ontvangst van uw bestelling. Hoe eerder u het meldt, des te eerder de schade kan worden opgelost. Wij verzoeken foto’s toe te sturen, zodat de schade kan worden beoordeeld.

Klachtafhandeling

Bij Badkamerhuis draait alles om tevreden klanten. Mocht u onverhoopt toch een slechte ervaring hebben met uw bestelling of onze service dan horen wij dat graag. Wij doen er alles aan om uw klachten te verhelpen.

U kunt uw klachten richten aan de afdeling klantenservice. Wij behandelen uw klacht altijd binnen 5 werkdagen.

Geschillen

Mocht er om wat voor een reden een geschil ontstaan dan kunt u gebruik maken van de geschillencommissie. De voorwaarden hieronder kunt u ook terugvinden bij onze algemene voorwaarden.

  • Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
  • Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde producten en diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door de consument als de ondernemer worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Webshop, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.sgc.nl).
  • Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan de ondernemer heeft voorgelegd.
  • Uiterlijk drie maanden nadat het geschil is ontstaan dient het geschil schriftelijk bij de Geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.
  • Wanneer de consument een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, is de ondernemer aan deze keuze gebonden. Wanneer de ondernemer dat wil doen, zal de consument binnen vijf weken na een daartoe door de ondernemer schriftelijk gedaan verzoek, schriftelijk dienen uit te spreken of hij zulks ook wenst dan wel het geschil wil laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter. Verneemt de ondernemer de keuze van de consument niet binnen de termijn van vijf weken, dan is de ondernemer gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.
  • De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het reglement van de Geschillencommissie. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies.
  • De Geschillencommissie zal een geschil niet behandelen of de behandeling staken, indien aan de ondernemer surseance van betaling is verleend, deze in staat van faillissement is geraakt of zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd, voordat een geschil door de commissie op de zitting is behandeld en een einduitspraak is gewezen.
  • Indien naast de Geschillencommissie Webshop een andere erkende of bij de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) of het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) aangesloten geschillencommissie bevoegd is, is voor geschillen betreffende hoofdzakelijk de methode van verkoop of dienstverlening op afstand de Geschillencommissie Webshop bij uitsluiting bevoegd. Voor alle overige geschillen de andere erkende bij SGC of Kifid aangesloten geschillencommissie.

Garantie

Bij ons altijd garantie!

Alle producten die Badkamerhuis via de webwinkel verkoopt hebben een geldige fabrieksgarantie. Per merk en product kan dit oplopen tot maar liefst 10 jaar. Mocht u hiervan gebruik willen maken, dan kunt u een contactformulier invullen met uw gegevens en garantiegeval. Naast de fabrieksgarantie gelden onverminderd de wettelijke rechten omtrent garantie en conformiteit.